Raamatukogu nõukoguKORRALDUS

Jüri                                                                                                  30. detsember 2015 nr 1946

Jüri Raamatukogu nõukogu koosseisu kinnitamine

Lähtudes Rahvaraamatukogu seaduse § 8 lõikest 1, Rae Vallavolikogu 05. oktoobri 2010 määrusega nr 28 kinnitatud Jüri Raamatukogu põhimääruse § 5 lõigetest 1 ja 3, Jüri Raamatukogu direktori Ülle Siska 28. detsembril 2015 esitatud taotlusest ning asjaolust, et senise nõukogu volituste periood on lõppenud, Rae Vallavalitsus annab

korralduse:

1.        Kinnitada Jüri Raamatukogu nõukogu järgmiseks kaheaastaseks volituste perioodiks järgmises koosseisus:

1.1 Anne Erbsen - õpetaja, Jüri Gümnaasiumi esindaja;
1.2 Tiit Karja - raamatukoguteenuste kasutaja, lugejate esindaja;
1.3 Elvira Luur - raamatukoguteenuste kasutaja, eakate esindaja;
1.4 Kristi Aru - Rae Vallavalitsuse esindaja;
1.5 Kaia Roots - õpetaja, Peetri Lasteaed-Põhikooli esindaja.

2.    Korraldus jõustub Jüri Raamatukogule teatavakstegemisest.

3.    Korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.Mart Võrklaev

Vallavanem                                                                          Helle Sipelgas

                                                                                            Jurist

                                                                                            Vallasekretäri ülesannetes